Các điều khoản và điều kiện

 1. Các quy định chung
  1. Các Điều khoản và Điều kiện này cùng với Chính sách Bảo mật và bất kỳ tài liệu nào khác của Trang web nhằm cung cấp thông tin về A4GAMERS, cung cấp cho Người dùng các quy tắc về hành vi được chấp nhận trên Trang web và thiết lập các hướng dẫn cơ bản cho những người giao dịch thông qua Trang web.
  2. Trang web là một địa điểm trực tuyến cung cấp cho những người đam mê trò chơi điện tử một không gian an toàn để kết nối và mua các nội dung khác nhau liên quan đến trò chơi. quan to game.
  3. Xin lưu ý rằng Trang web là một cửa hàng cung cấp các tài khoản hợp pháp và bảo hành trọn đời cho các tài khoản được bán.
  4. Để tránh nghi ngờ:
   1. bán hàng được thực hiện qua Trang web để đảm bảo trải nghiệm mượt mà và an toàn cho Người dùng;
   2. Các Điều khoản và Điều kiện này đặt ra các mối quan hệ hợp đồng giữa A4GAMERS và Người dùng, liên quan đến việc A4GAMERS quản lý Trang web;
   3. Các Điều khoản và Điều kiện này không chi phối các điều khoản sử dụng để nhận và thanh toán qua trang web. Hướng dẫn thực hiện thanh toán qua Trang web có thể được tìm thấy  tại đây . Các hướng dẫn này là một phần không thể tách rời của Điều khoản và Điều kiện.
 2. Các định nghĩa
  1. Tài khoản  – tài khoản cho phép Người dùng sử dụng Dịch vụ được cung cấp trên Trang web và nhận được tất cả các lợi ích từ tài khoản đó.
  2. Nội dung  kỹ thuật số – nội dung kỹ thuật số có mã kích hoạt và chỉ có thể được sử dụng sau khi được kích hoạt trên nền tảng máy tính của Người dùng
  3. A4GAMERS – CTCP CÔNG TY TNHH A4GAMER CORP, có trụ sở đăng ký tại 162 Chu Văn An, Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
  4. Chính sách Bảo mật  – các quy tắc thiết lập dữ liệu cá nhân và các quy trình bảo vệ quyền riêng tư được A4GAMERS áp dụng.
  5. Dịch vụ  – một trong những dịch vụ được cung cấp bởi A4GAMERS như được mô tả trong các Điều khoản và Điều kiện này.
  6. Điều khoản và Điều kiện  – bộ quy tắc này xác định quyền và nghĩa vụ của Người dùng và A4GAMERS và các điều khoản quy định việc sử dụng Trang web.
  7. Người dùng  – một thể nhân hành động liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện này cho các mục đích khác với mục đích thương mại, kinh doanh, thủ công hoặc nghề nghiệp của họ (tức là người tiêu dùng), và đã đăng ký một Tài khoản trên Trang web và (hoặc) có ý định mua Nội dung kỹ thuật số bằng cách sử dụng Dịch vụ do A4GAMERS cung cấp.
  8. Trang web  – một trang web được cung cấp trên Internet với địa chỉ:  www.a4gamers.com .
 3. Khả năng áp dụng của các Điều khoản và Điều kiện này
  1. Người dùng đồng ý và chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện này, bao gồm cả Chính sách Bảo mật, toàn bộ và không có bất kỳ bảo lưu nào. Việc chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện này là điều kiện cần thiết để cung cấp Dịch vụ.
  2. Để tránh nghi ngờ, các Điều khoản và Điều kiện này cũng có thể áp dụng cho bất kỳ người dùng ẩn danh nào truy cập Trang web và bằng cách truy cập, những người đó chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện, Chính sách Bảo mật và bất kỳ tài liệu nào khác của Trang web.
  3. Người dùng bị cấm sử dụng Trang web do quy định của các hạn chế của tiểu bang hoặc khu vực tương ứng, bao gồm quốc gia / khu vực cư trú hiện tại của Người dùng và nơi sử dụng dịch vụ, theo đây được yêu cầu không sử dụng Trang web.
  4. Mỗi Người dùng xác nhận rằng họ từ 16 (mười sáu) tuổi trở lên hoặc đủ tuổi theo luật của quốc gia tương ứng, cho phép họ chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ phát sinh từ các quan hệ hợp đồng và có đầy đủ năng lực để thực hiện các hành động pháp lý. Ngoài ra, mỗi Người dùng xác nhận rằng không có hạn chế nào theo luật của quốc gia tương ứng để họ sử dụng Dịch vụ do A4GAMERS cung cấp.
  5. A4GAMERS có quyền thực hiện các thay đổi và sửa đổi đối với các Điều khoản và Điều kiện này, bao gồm quyền rút ra các điều khoản mới và rút lại các điều khoản cũ, theo quyết định riêng của mình, đơn phương và bất cứ lúc nào bằng cách thông báo các sửa đổi của Điều khoản và Điều kiện trên Trang web . Bằng cách sử dụng thêm Trang web và Dịch vụ, Người dùng xác nhận bị ràng buộc bởi tất cả các thay đổi đối với các Điều khoản và Điều kiện này. Các sửa đổi của Điều khoản và Điều kiện có hiệu lực sau 10 (mười) ngày sau khi thông báo trên Trang web trừ khi nó được quy định rõ ràng khác.
  6. Người dùng có thể ký các thỏa thuận riêng biệt bổ sung với A4GAMERS. Trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào giữa các quy định của Điều khoản và Điều kiện này và các thỏa thuận bổ sung như vậy, các quy định của các thỏa thuận bổ sung sẽ được ưu tiên áp dụng trừ khi có quy định rõ ràng khác trong các thỏa thuận bổ sung đã nói.
  7. A4GAMERS liên lạc với Người dùng bằng cách gửi e-mail, thông qua hệ thống điện tử của Tài khoản Trang web bằng cách để lại thông báo cho họ hoặc thông qua việc phân phối thông báo qua các kênh liên lạc trong các dịch vụ khác. Người dùng đồng ý vô điều kiện nhận thông tin liên lạc bằng phương thức điện tử và đồng ý rằng tất cả các thỏa thuận, thông báo, tiết lộ và các thông tin liên lạc khác mà A4GAMERS cung cấp dưới dạng điện tử sẽ đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý của việc liên lạc đó bằng văn bản.
 4. Phí dịch vụ
  1. Trừ khi có quy định rõ ràng khác, A4GAMERS thu hoa hồng của mình và bất kỳ khoản phí có thể nào khác từ các mức giá do A4GAMERS xác định liên quan đến mỗi giao dịch.
  2. Việc sử dụng Trang web, tạo Tài khoản và mua Nội dung Kỹ thuật số thông qua Trang web là miễn phí cho Người dùng. Tuy nhiên, Người dùng có thể bị tính phí cho các dịch vụ bổ sung được ký hợp đồng từ A4GAMERS thông qua Trang web. Đối với số phí của các dịch vụ bổ sung như vậy, A4GAMERS có thể thêm số thuế Giá trị gia tăng (VAT) theo tỷ lệ áp dụng tại nơi cư trú của Người dùng trên lãnh thổ của Liên minh Châu Âu có liên quan đến nghĩa vụ VAT theo quy định của Cộng đồng Luật, cụ thể là Nghệ thuật. 58 của Chỉ thị 2006/112 / WE của Hội đồng và các Quy định Thực hiện số 282/2011 và 1042/2013.
  3. Người dùng tự chịu trách nhiệm thanh toán các khoản phí và thuế liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ có sẵn trên Trang web. Người dùng đặc biệt chịu trách nhiệm thanh toán các khoản thuế, phí đến hạn hoặc các khoản tiền đến hạn khác được yêu cầu liên quan đến các hợp đồng đã ký kết qua Trang web của riêng họ. Trong mọi trường hợp A4GAMERS sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết các khoản phí và thuế đó. Nếu một phương thức thanh toán nhất định không thành công hoặc hóa đơn quá hạn, A4GAMERS có quyền yêu cầu thanh toán bằng một phương thức thanh toán khác bao gồm tất cả các chi phí bổ sung có thể có của phương thức đó.
  4. Bất cứ khi nào A4GAMERS cung cấp Dịch vụ cho bất kỳ người nào được coi là doanh nhân, người đó thừa nhận và đồng ý chịu mọi khoản Thuế Hàng hóa và Dịch vụ (GST), VAT, Thuế Bán hàng hoặc bất kỳ loại thuế nào tương tự đến hạn thông qua cơ chế tính phí ngược hiện hành.
 5. Tài khoản
  1. Một người muốn truy cập tất cả các Dịch vụ được cung cấp trên Trang web phải đăng ký và tạo Tài khoản. Tuy nhiên, không cần có Tài khoản để mua Nội dung Kỹ thuật số qua Trang web. Việc đăng ký được tiến hành bằng cách điền tất cả các thông tin cần thiết vào mẫu đăng ký có thể tìm thấy trên Trang web. Người đó sẽ được yêu cầu gửi tên người dùng, địa chỉ email, mật khẩu và các thông tin khác. Để hoàn tất đăng ký, người đó sẽ phải chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện và Chính sách Quyền riêng tư và bất kỳ tài liệu Trang web nào khác, nếu có. Không cung cấp bất kỳ thông tin nào, theo quyết định riêng của A4GAMERS, được yêu cầu để xác minh bất kỳ Người dùng mới nào như vậy (bất kể thông tin đó có được chỉ rõ trong các Điều khoản và Điều kiện này hay không),
  2. Mỗi Người dùng có nghĩa vụ tiết lộ nơi cư trú của họ. Theo đây, người dùng được thông báo rằng A4GAMERS có thể sử dụng các công cụ để phát hiện bản địa hóa của thiết bị mạng máy tính (và kết nối) liên quan đến quốc gia xuất xứ nơi đăng ký được thực hiện. A4GAMERS có thể từ chối thiết lập Tài khoản hoặc tạm ngừng hoặc chấm dứt như vậy trong trường hợp nơi cư trú do Người dùng chỉ định khác với kết quả xác minh do A4GAMERS thực hiện, đặc biệt là bằng cách bản địa hóa các thiết bị mạng máy tính (và kết nối), liên quan đến quốc gia xuất xứ mà Trang web được truy cập. Mỗi Người dùng chỉ được quyền thiết lập một tài khoản, trừ khi có thỏa thuận rõ ràng khác trong từng trường hợp cụ thể. Để tránh nghi ngờ, Người dùng không được sử dụng kết nối VPN trong quá trình sử dụng Website, trừ khi có thỏa thuận rõ ràng khác tùy từng trường hợp cụ thể.
  3. Theo quy trình nội bộ của mình, A4GAMERS đôi khi có thể thực hiện các thủ tục KYC và yêu cầu Người dùng và Nhà cung cấp của mình xuất trình các tài liệu và thông tin thích hợp liên quan đến danh tính và hoạt động của họ trong Trang web. Điều đó có thể bao gồm các tài liệu nhận dạng của Người dùng cũng như các tài liệu khác nhau của Nhà cung cấp, xác nhận tình trạng pháp lý của Nhà cung cấp, địa chỉ đã đăng ký, ủy quyền đại diện cho Nhà cung cấp, số nhận dạng VAT và các dữ liệu khác có thể cần thiết trong một trường hợp cụ thể. Việc không cung cấp các tài liệu và thông tin đó trong thời hạn do A4GAMERS đặt ra có thể là lý do để từ chối đăng ký và (hoặc) là cơ sở để đình chỉ hoặc chấm dứt Tài khoản đã được đăng ký.
  4. Sau khi Người dùng đăng ký đúng trên Trang web, họ sẽ được cung cấp quyền truy cập vào toàn bộ chức năng của Trang web sau khi nhập thông tin đăng nhập và mật khẩu của họ.
  5. Việc Người dùng đăng ký trên Trang web tương đương với việc người đó đã đọc, hiểu và chấp nhận đầy đủ các Điều khoản và Điều kiện này, bao gồm Chính sách Quyền riêng tư và bất kỳ tài liệu nào khác của Trang web, và đã được A4GAMERS đồng ý xử lý ngay bây giờ và trong tương lai, của dữ liệu cá nhân được chuyển đến A4GAMERS trong quá trình đăng ký Website. Bất kể điều gì được đề cập ở trên, một người chưa đăng ký với Trang web và chưa có Tài khoản, cũng được coi là đã chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện này, Chính sách Bảo mật và bất kỳ tài liệu nào khác của Trang web, kể từ thời điểm họ chọn sử dụng bất kỳ các chức năng của Trang web.
  6. Bất kỳ lúc nào nếu A4GAMERS cho rằng Tài khoản có nguy cơ cao gây thiệt hại cho bất kỳ người nào, A4GAMERS có mọi quyền đình chỉ việc sử dụng Tài khoản bằng cách hạn chế quyền truy cập vào Tài khoản, giữ lại các giao dịch, v.v. Sau khi rủi ro được loại bỏ (theo quyết định riêng của A4GAMERS), A4GAMERS sẽ kích hoạt lại Tài khoản. Trong trường hợp người quản lý Tài khoản vi phạm pháp luật hoặc các Điều khoản và Điều kiện này, A4GAMERS có quyền chấm dứt Tài khoản. A4GAMERS sẽ có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt việc sử dụng Tài khoản với điều kiện là theo ý kiến của A4GAMERS bất kỳ trường hợp nào khác xảy ra có thể dẫn đến rủi ro cho bất kỳ người nào hoặc vi phạm pháp luật.
  7. Người dùng có trách nhiệm chăm sóc hợp lý Tài khoản của họ và họ phải đảm bảo rằng địa chỉ e-mail của họ được cập nhật. A4GAMERS không chịu trách nhiệm về các trường hợp Người sử dụng không nhận được thông tin do sơ suất của mình.
  8. Trong tình huống A4GAMERS quyết định rằng Trang web phải được hiện đại hóa hoặc nó đang gặp sự cố kỹ thuật, A4GAMERS có quyền hạn chế khả năng đăng nhập vào Tài khoản hoặc sử dụng Dịch vụ tương ứng hoặc thậm chí truy cập chung vào Trang web.
  9. Người dùng thừa nhận rằng việc cung cấp thông tin đăng nhập Tài khoản của họ cho người khác có thể gây thiệt hại cho A4GAMERS hoặc người thứ ba. Người dùng có trách nhiệm bảo mật loại thông tin đó và trong trường hợp họ không đảm bảo được điều đó, Người dùng có trách nhiệm loại bỏ tất cả các thiệt hại đã gây ra.
  10. Tài khoản được A4GAMERS cung cấp miễn phí cho Người dùng và cho phép họ sử dụng Dịch vụ được cung cấp thông qua Trang web, có thể thực hiện được từ bất kỳ nơi nào trên thế giới thông qua mạng Internet.
  11. Các dịch vụ (hoặc bất kỳ chức năng nào khác được kết hợp vào Trang web) có thể khác nhau giữa các quốc gia hoặc khu vực khác nhau. A4GAMERS không cung cấp bất kỳ đảm bảo nào về hiệu quả rằng một dịch vụ hoặc chức năng của một loại hoặc phạm vi tiếp cận nhất định sẽ khả dụng cho tất cả Người dùng. A4GAMERS có quyền hạn chế, từ chối hoặc tạo một cấp độ truy cập khác liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ (hoặc bất kỳ chức năng nào khác được kết hợp vào Trang web) cho những Người dùng cá nhân khác nhau.
  12. Tài khoản cũng được tạo cho Nhà cung cấp. Để bắt đầu bán hàng qua Trang web, Nhà bán hàng phải liên hệ với A4GAMERS bằng cách điền vào mẫu đăng ký và cung cấp các tài liệu và thông tin được yêu cầu. Sau khi đăng ký thành công, A4GAMERS sẽ tạo một Tài khoản và cung cấp cho Nhà cung cấp thông tin đăng nhập, thông tin đăng nhập này sau đó Nhà cung cấp có thể thay đổi.
  13. Trong trường hợp có bất kỳ vi phạm nào đối với các Điều khoản và Điều kiện này và các luật hiện hành của Nhà cung cấp, A4GAMERS có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt Tài khoản của Nhà cung cấp.
  14. Bất chấp những điều trên, Tài khoản của Nhà cung cấp cũng có thể bị tạm ngưng hoặc chấm dứt nếu nhận thấy rằng Nội dung kỹ thuật số được rao bán vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba hoặc đã được sử dụng.
  15. Người dùng và Nhà cung cấp sẽ không sử dụng Tài khoản khác và sẽ không cung cấp Tài khoản của họ cho Người dùng khác hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Những điều trên sẽ không áp dụng đối với việc Nhà cung cấp cung cấp Tài khoản của họ cho những người được ủy quyền hợp lệ đại diện cho họ cũng như nhân viên của họ, được Nhà cung cấp ủy quyền sử dụng Tài khoản. Trong phạm vi pháp luật cho phép, A4GAMERS sẽ được miễn trừ mọi trách nhiệm đối với Người dùng và Nhà cung cấp liên quan đến việc vi phạm quy định này. Để tránh nghi ngờ, Người dùng và Nhà cung cấp sẽ chịu mọi trách nhiệm pháp lý đối với các hành động và kết quả của các hành động của những người mà họ đã cung cấp quyền truy cập vào Tài khoản của họ.
  16. Cả Người dùng và Nhà cung cấp đều có nghĩa vụ cập nhật dữ liệu đăng ký của họ và nhanh chóng thông báo cho A4GAMERS về bất kỳ thay đổi nào của dữ liệu đó.
 6. Điều khoản và Điều kiện Sử dụng
  1. Theo các Điều khoản và Điều kiện này, A4GAMERS cấp cho Người dùng giấy phép có giới hạn, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, không thể cấp phép lại để truy cập và sử dụng cá nhân và phi thương mại Dịch vụ do A4GAMERS cung cấp. Giấy phép đó được giới hạn nghiêm ngặt đối với các chức năng của Trang web và không mở rộng cho bất kỳ giấy phép nào đối với Nội dung kỹ thuật số. Để tránh nghi ngờ, bất kỳ giấy phép nào đối với Nội dung kỹ thuật số chỉ có thể được cấp theo quyết định của chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền khác.
  2. Người dùng bị ràng buộc không lạm dụng Dịch vụ A4GAMERS và chỉ sử dụng nó khi nó được thiết lập bởi luật pháp và các Điều khoản và Điều kiện này. Việc sử dụng Dịch vụ không phù hợp có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực cho A4GAMERS hoặc người thứ ba và nếu Người dùng vi phạm các điều khoản sử dụng Dịch vụ, họ có trách nhiệm loại bỏ mọi thiệt hại đã gây ra.
  3. Tất cả các quyền không được cấp rõ ràng cho Người dùng trong các Điều khoản và Điều kiện này đều được A4GAMERS hoặc chủ sở hữu, người cấp phép, nhà cung cấp, nhà xuất bản hoặc những người được ủy quyền khác của họ bảo lưu và giữ lại.
  4. Mọi đối tượng sở hữu trí tuệ như mọi văn bản, tài liệu đồ họa, chức năng tương tác, biểu trưng, ảnh, tệp, phần mềm trên Trang web, ngoại trừ những đối tượng được tải lên, truyền tải, cung cấp, xuất bản bởi Người dùng và Nhà cung cấp, cũng như sự lựa chọn, tổ chức, phối hợp, biên soạn các tài liệu và đề cương chung và bản chất của Trang web là tài sản trí tuệ của A4GAMERS. Chúng được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế, quyền kiểu dáng công nghiệp và bất kỳ quyền và quy định nào khác, bao gồm cả các công ước quốc tế và quyền sở hữu. Bất kỳ quyền nào như vậy đều được dành cho A4GAMERS. Mọi thương hiệu, nhãn hiệu và tên thương mại đều tạo thành tài sản A4GAMERS.
  5. Trừ khi có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản A4GAMERS, Người dùng được phép: sao chép, sao chép, tải xuống, phổ biến, bán, phân phối hoặc bán lại bất kỳ dịch vụ, thông tin, văn bản, đồ họa, video clip, âm thanh, kịch bản phim, tệp, cơ sở dữ liệu hoặc danh sách nào có sẵn trên hoặc thông qua Trang web và cũng không sử dụng chúng. Không được phép truy xuất nội dung Trang web một cách có hệ thống để tạo hoặc biên dịch, trực tiếp hoặc gián tiếp, một bộ sưu tập, biên soạn, cơ sở dữ liệu và danh mục (bằng cách sử dụng rô bốt, công cụ tìm kiếm, thiết bị tự động hoặc thủ công) mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của A4GAMERS. Việc sử dụng bất kỳ nội dung hoặc tài liệu nào có sẵn trên Trang web cho các mục đích không được nêu rõ trong Điều khoản và Điều kiện đều bị nghiêm cấm, đặc biệt là mọi việc sử dụng, xuất bản, sao chép dưới bất kỳ hình thức nào – cho dù là điện tử, cơ khí, nhiếp ảnh hay hình thức khác (Mọi quyền được bảo lưu).
  6. Người dùng có nghĩa vụ đọc và chấp nhận Điều khoản và Điều kiện và Chính sách Bảo mật, cũng như bất kỳ tài liệu nào khác của Trang web, để đảm bảo bảo vệ dữ liệu cá nhân của họ được tải lên qua Trang web. Bằng cách sử dụng Trang web, mỗi Người dùng đồng ý tuân theo các Điều khoản và Điều kiện liên quan đến bảo vệ quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu cá nhân được xác định trong Chính sách quyền riêng tư.
  7. A4GAMERS được phép cung cấp cho Người dùng các siêu liên kết trên Trang web (tức là biểu ngữ, kênh) quyền truy cập vào nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp bởi các nhà cung cấp khác dẫn họ đến trang web của các nhà cung cấp đó. A4GAMERS không chịu trách nhiệm về tính chắc chắn, chính xác hoặc đáng tin cậy của thông tin do các nhà cung cấp được đề cập gửi. A4GAMERS khuyên bạn nên đọc tất cả các tài liệu trên các trang web của các nhà cung cấp như vậy.
  8. Người dùng bao gồm, nhưng không giới hạn, xác nhận và tuyên bố rằng họ:
   1. sẽ không xuất bản bất kỳ thông tin không đúng hoặc bị lỗi nào có thể gây hại cho A4GAMERS, Người dùng khác, người thứ ba;
   2. sẽ không tải lên hoặc truyền bá bất kỳ thông tin nào trên Trang web có thể vi phạm luật, thỏa thuận hợp đồng hoặc quyền của người thứ ba. Những thông tin nhạy cảm tiềm ẩn như vậy có thể là tài liệu có bản quyền, dữ liệu cá nhân, bí mật thương mại và những thứ khác;
   3. sẽ không mạo danh một cá nhân hoặc tổ chức khác, cho dù hiện tại hay hư cấu, hoặc duy trì sai sự thật để có liên quan đến bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác, cũng như truy cập vào Tài khoản của Người dùng khác, cũng như cung cấp bất kỳ thông tin sai lệch nào có thể đánh lừa A4GAMERS, Người dùng khác;
   4. sẽ không cố gắng tấn công, sửa đổi, vô hiệu hóa hoặc ảnh hưởng đến Trang web theo bất kỳ cách nào khác hoặc thách thức tính bảo mật của Trang web;
   5. sẽ không sử dụng Trang web cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích dự kiến được sử dụng theo các mục đích của Dịch vụ A4GAMERS;
   6. sẽ không cố gắng thu thập bất kỳ dữ liệu cá nhân nào đang được lưu giữ tại hệ thống Trang web mà không có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu cụ thể và sẽ không xúc phạm hoặc lừa dối Người dùng khác;
   7. sẽ không sử dụng Trang web cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào hoặc vi phạm bất kỳ luật nào, bao gồm các điều khoản liên quan đến bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ và bảo vệ quyền sở hữu khác;
   8. sẽ không cố gắng can thiệp vào hoạt động của Trang web hoặc cấm Người dùng khác sử dụng Trang web (hoặc gây khó khăn cho việc sử dụng);
   9. sẽ không chuyển tiền thù lao cũng như không chuyển nhượng theo bất kỳ cách nào khác để nhận thù lao một phần hoặc toàn bộ Tài khoản của họ;
   10. sẽ không thực hiện các giao dịch bằng tiền từ các nguồn bất hợp pháp hoặc không được tiết lộ.
  9. Bằng cách đăng hoặc xuất bản các tài liệu của riêng họ trên Trang web hoặc bằng bất kỳ hoạt động phân phối nào khác tới A4GAMERS, Người dùng trong phạm vi được pháp luật cho phép cấp giấy phép không thể thu hồi, vĩnh viễn và miễn phí cho A4GAMERS để sử dụng các tài liệu này, bao gồm, nhưng không giới hạn trình bày, truyền tải, phân phối, tái sản xuất, xuất bản, nhân bản, điều chỉnh, sửa đổi, dịch, tạo nội dung liên quan và theo cách khác, theo bất kỳ cách nào và cho bất kỳ mục đích nào có thể có lợi cho hoạt động của A4GAMERS, hiện tại hoặc trong tương lai. Người dùng thừa nhận và đảm bảo với A4GAMERS rằng họ có đủ phương tiện và quyền để đảm bảo giấy phép đó.
 7. Trách nhiệm pháp lý
  1. A4GAMERS bị loại trừ trách nhiệm liên quan đến:
   1. Người dùng hành động ngoài tầm kiểm soát của A4GAMERS và dẫn đến thiệt hại (tức là đã vi phạm Điều khoản và Điều kiện, Chính sách quyền riêng tư, luật hiện hành, cung cấp quyền truy cập vào Tài khoản cho người khác hoặc thực hiện các hành động khác);
   2. bất kỳ hậu quả bất lợi nào phát sinh từ việc truy cập, sử dụng hoặc không thể sử dụng Trang web do các lý do ngoài tầm kiểm soát của A4GAMERS;
   3. bất kỳ hành động nào do A4GAMERS thực hiện liên quan đến Người dùng liên quan đến việc vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này hoặc luật hiện hành. Những điều đó bao gồm việc đình chỉ hoặc chấm dứt Tài khoản hoặc hạn chế chức năng của Trang web;
   4. Hệ quả của bất kỳ hoạt động truy cập dữ liệu và thông tin nào do người thứ ba tiếp cận theo cách trái phép mà không thể theo dõi kịp thời, trừ khi A4GAMERS không thực hiện các hành động hợp lý càng sớm càng tốt để ngăn chặn hậu quả, cũng như bất kỳ hậu quả bất lợi nào đối với dữ liệu cá nhân xảy ra tùy thuộc vào các hành động và thiếu sót của Người dùng;
   5. bất kỳ hậu quả bất lợi nào do vi-rút, trojan, v.v. có thể được chuyển đến Trang web hoặc thông qua Trang web bởi các bên thứ ba, ngoại trừ A4GAMERS sẽ đảm bảo rằng tất cả các biện pháp hiện có hợp lý được thực hiện để loại bỏ các mối đe dọa đó;
   6. luật hoặc bất kỳ quyền của bên thứ ba nào bị Người dùng vi phạm, đặc biệt liên quan đến bất kỳ thiệt hại nào do Người dùng gây ra cho bên thứ ba do vi phạm bản quyền, quyền sở hữu công nghiệp, v.v., đặc biệt đối với bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến việc truyền tải, phân phối , xuất bản, cung cấp, trình bày dữ liệu mà người thứ ba có yêu cầu hoặc quyền đối với Nội dung kỹ thuật số;
   7. Giao dịch mua hàng không được hoàn tất do sự cố kỹ thuật của một trong các phương thức thanh toán được đề xuất trên Trang web;
   8. Nội dung Kỹ thuật số đã mua không hoạt động theo cách mà lẽ ra nó phải như vậy;
   9. Người dùng gửi các tuyên bố, thông tin, đảm bảo và dữ liệu sai hoặc không trung thực tuân theo các Điều khoản và Điều kiện, Chính sách Bảo mật và bất kỳ tài liệu nào khác của Trang web;
   10. bất kỳ hình thức thiệt hại nào do Người dùng gây ra do không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các Điều khoản và Điều kiện, Chính sách Bảo mật hoặc các tài liệu khác của Trang web, cũng như bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào đối với nhau.
  2. A4GAMERS không thể đảm bảo một cách hợp lý rằng Người dùng có đầy đủ năng lực để thực hiện bất kỳ Hợp đồng mua bán nào được ký kết trên Trang web. Người dùng và Nhà cung cấp hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thực hiện Hợp đồng bán hàng của họ.
  3. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, tất cả các dịch vụ do A4GAMERS cung cấp trên hoặc qua Trang web đều được cung cấp trên cơ sở NGUYÊN TRẠNG, NẾU CÓ, và CÓ TẤT CẢ CÁC KHOẢNG CÁCH, và A4GAMERS theo đây từ chối rõ ràng tất cả các bảo hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ bảo hành nào về tình trạng, chất lượng, độ bền, chức năng, độ tin cậy.
 8. Sự kiện bên ngoài Kiểm soát A4GAMERS
  1. A4GAMERS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ việc không thực hiện hoặc chậm trễ trong việc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của A4GAMERS theo các Điều khoản và Điều kiện này do Sự kiện nằm ngoài Kiểm soát của A4GAMERS gây ra. Sự kiện ngoài Điều khiển A4GAMERS được định nghĩa dưới đây trong Phần 8.2.
  2. Sự kiện ngoài tầm kiểm soát của A4GAMERS có nghĩa là bất kỳ hành động hoặc sự kiện nào nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của A4GAMERS, bao gồm nhưng không giới hạn các cuộc đình công, khóa cửa hoặc hành động công nghiệp khác của bên thứ ba, náo loạn dân sự, bạo loạn, xâm lược, tấn công khủng bố hoặc đe dọa tấn công khủng bố, chiến tranh (cho dù đã tuyên bố hoặc không) hoặc mối đe dọa hoặc sự chuẩn bị cho chiến tranh, cháy, nổ, bão, lũ lụt, động đất, sụt lún, dịch bệnh hoặc thiên tai khác, hoặc sự cố của mạng viễn thông công cộng hoặc tư nhân hoặc không thể sử dụng đường sắt, hàng hải, máy bay, vận tải cơ giới hoặc các phương tiện giao thông công cộng hoặc cá nhân khác.
  3. Nếu một sự kiện nằm ngoài sự kiểm soát của A4GAMERS diễn ra ảnh hưởng đến việc thực hiện các nghĩa vụ của A4GAMERS theo các Điều khoản và Điều kiện này:
   1. A4GAMERS sẽ liên hệ với Người dùng bị ảnh hưởng càng sớm càng tốt để thông báo như vậy;
   2. Các nghĩa vụ của A4GAMERS theo các Điều khoản và Điều kiện này sẽ bị đình chỉ và thời gian thực hiện các nghĩa vụ của A4GAMERS sẽ được kéo dài trong suốt thời gian của Sự kiện Bên ngoài Kiểm soát của A4GAMERS.
 9. Khiếu nại
  1. Nếu Người dùng đã gặp phải bất kỳ vi phạm nào đối với quyền của họ do Dịch vụ A4GAMERS cung cấp trong Điều khoản và Điều kiện và / hoặc Chính sách quyền riêng tư, họ có quyền gửi đơn khiếu nại. Khiếu nại phải được gửi đến A4GAMERS bởi trung tâm trợ giúp của Trang web.
  2. Trong trường hợp Người dùng có khiếu nại về Nội dung kỹ thuật số đã mua, họ có thể gửi khiếu nại đến chức năng trung tâm trợ giúp có sẵn trên Trang web.
 10. Chấm dứt
  1. Người dùng có thể chấm dứt thỏa thuận với A4GAMERS bằng cách xóa Tài khoản của họ khỏi Trang web. Nó có thể được thực hiện bằng cách gửi yêu cầu tại hệ thống của Tài khoản của họ. A4GAMERS xóa Tài khoản trong vòng 7 (bảy) ngày sau ngày yêu cầu được gửi. Trong khoảng thời gian này, Người dùng tương ứng có quyền hủy bỏ việc xóa Tài khoản.
  2. Trong thời gian chấm dứt thỏa thuận, Người dùng không thể tạo Tài khoản khác trên Trang web.
  3. A4GAMERS có thể chấm dứt thỏa thuận như vậy bằng cách xóa Tài khoản của Người dùng hoặc chặn quyền truy cập của Người dùng vào Trang web. Quyền truy cập có thể bị chặn nếu có bất kỳ nghi ngờ nào về các hành động bất hợp pháp và nó có thể kéo dài cho đến khi các trường hợp biến mất hoặc bị loại bỏ. A4GAMERS xóa Tài khoản của Người dùng trong trường hợp họ vi phạm nghiêm trọng Điều khoản và Điều kiện, Chính sách Bảo mật, luật hoặc các tài liệu khác.
  4. A4GAMERS có thể tạm thời hạn chế hoặc đình chỉ quyền truy cập vào Tài khoản của Người dùng nếu tính bảo mật của tài khoản bị xâm phạm theo bất kỳ cách nào hoặc nếu phát hiện ra những vi phạm đáng kể đối với thỏa thuận này hoặc luật pháp (nếu A4GAMERS không chấm dứt thỏa thuận vì điều này).
 11. Quy định thức
  1. Chính sách Bảo mật và bất kỳ tài liệu nào khác của Trang web là một phần không thể thiếu của các Điều khoản và Điều kiện này và ràng buộc tất cả Người dùng.
  2. Nếu không có sự cho phép của A4GAMERS, Người dùng không có quyền chuyển giao nghĩa vụ, khiếu nại hoặc quyền của mình cho người thứ ba. Người dùng đồng ý rằng A4GAMERS sẽ có quyền chuyển giao các quyền và nghĩa vụ của mình phát sinh từ các thỏa thuận cho người thứ ba. A4GAMERS sẽ thông báo về việc chuyển giao như vậy trên Trang web.
  3. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản và Điều kiện này bị tòa án hoặc hội đồng trọng tài coi là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thi hành, thì các điều khoản khác của Điều khoản và Điều kiện này sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ. Bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản và Điều kiện này được coi là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thi hành chỉ một phần hoặc ở một mức độ nhất định, sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ trong chừng mực nó không bị coi là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thi hành.
  4. Các Điều khoản và Điều kiện này và các mối quan hệ giữa A4GAMERS và Người dùng liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện này (bao gồm việc thực thi, hiệu lực, tính vô hiệu, việc thực hiện và chấm dứt các Điều khoản và Điều kiện này) được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp của Cộng hòa Lithuania trừ khi luật trong nước áp dụng cho Người dùng là người tiêu dùng có quy định khác.
  5. Trừ khi được quy định khác trong các Điều khoản và Điều kiện này, không có sự chậm trễ nào của A4GAMERS hoặc Người dùng để thực hiện bất kỳ quyền nào hoặc thực hiện một nghĩa vụ nào theo các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được coi là sự từ bỏ quyền đó hoặc bào chữa khỏi việc thực hiện nghĩa vụ đó và tách biệt hoặc một phần thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào. Việc thực hiện riêng biệt hoặc một phần bất kỳ quyền nào sẽ không có nghĩa là nghĩa vụ này không cần được thực hiện, hoặc quyền này có thể không được thực hiện trong tương lai.
  6. Tất cả dữ liệu và thông tin được lưu trữ trên Trang web đều có thể được A4GAMERS sử dụng vào mục đích hoạt động của nó.
  7. Việc liên lạc với bộ phận hỗ trợ của A4GAMERS được tiến hành thông qua địa chỉ e-mail  [email protected] .
  8. Luật pháp của các quốc gia khác nhau có thể khiến một số Người dùng hoặc Nhà cung cấp không có quyền sử dụng các dịch vụ tương ứng của Trang web.
  9. Trong trường hợp Điều khoản và Điều kiện được dịch sang các ngôn ngữ khác và nếu có sự khác biệt giữa bản tiếng Anh và bản dịch đó, thì bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng, trừ khi có quy định khác hoặc trừ khi có sự mâu thuẫn rõ ràng do sự khác biệt về các yêu cầu pháp lý trong một khu vực tài phán cụ thể.

Join Waitlist We will inform you when the product arrives in stock. Please leave your valid email address below.
A4gamers.com
Logo
{"cart_token":"","hash":"","cart_data":""}
Shopping cart