Instructions for Payments through Website

Các hướng dẫn này là một phần không thể tách rời của các Điều khoản và Điều kiện.

  1. Bất kỳ Đơn hàng nào do Khách hàng đặt qua Trang web sẽ được thanh toán đầy đủ bao gồm cả các khoản thanh toán được xem xét với phí cổng thanh toán mà không có bất kỳ khoản khấu trừ nào bằng một trong các phương thức thanh toán chỉ do A4gamer chỉ định.
  2. Tất cả các phương thức thanh toán có sẵn đều được công bố trên Trang web.
  3. Tất cả các khoản thanh toán được thực hiện bằng đơn vị tiền tệ do khách hàng lựa chọn. Phí chuyển đổi tiền tệ sẽ do Khách hàng chịu.
  4. Điều khoản và điều kiện của việc hoàn lại tiền được thiết lập trong Điều khoản và Điều kiện.

Ví A4GAMERS làm Phương thức thanh toán

  1. Khách hàng là người dùng đã đăng ký của A4GAMERS có thể nạp tiền vào ví A4GAMERS của mình bằng cách sử dụng các phương thức thanh toán có sẵn được công bố trên Trang web. Bất kỳ khoản thanh toán nào do bên thứ ba thực hiện vào ví A4GAMERS của Khách hàng đều không được chấp nhận trên Trang web. Ngoài điều khoản này, A4GAMERS có toàn quyền quyết định từ chối hoặc hủy bỏ giao dịch liên quan đến ví A4GAMERS do gian lận hoặc bất kỳ lý do nào khác.
  2. Ví A4GAMERS được sử dụng riêng để mua Sản phẩm trên Trang web: không thể thanh toán từ ví A4gamers.
  3. Nếu trong trường hợp chấm dứt thỏa thuận với A4gamers, số dư trên ví A4gamers sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của Khách hàng trong vòng 7 (bảy) ngày sau khi chấm dứt.
A4gamers.com
Logo
Shopping cart